באתר זה מופיעות מצגות לימוד בקורסים שונים, המצגות מתעדכנות משנה לשנה כתוצאה מרגולציה ומתקינה עדכנית כמו כן במסגרת המצגות וחומרי הלימוד, מוצגים בקורס ניתוחים של אירועים שונים מתחום שוק ההון כולל דוגמאות הקשורות לחברות ציבוריות כל זאת בהקשר לחומר הנלמד, כך שהסטודנט מקבל חיבור בין האקדמיה לבין הפרקטיקה, לקורסים השונים אותם מלמד פרופסור זיו רייך, מצטרפים מרצים אורחים המכהנים בתפקידי מפתח בחברות פיננסיות שונות, המרצים האורחים מציגים את הפרקטיקה הפיננסית המיושמת בחברה בה הם מכהנים, וכך מתקיים שילוב של פרקטיקה ואקדמיה, פרופסור זיו רייך משתמש במצגות רבות בקורסים אותם הוא מלמד כאשר המצגות מסייעות בהעברת חומרים בתהליכים פיננסים מורכבים, כאשר המצגת בנויה באופן ממוקד ותמציתי וכדיי להבין את החומר באופן מקיף, יש להשתתף באופן פרונטלי בקורסים אותם מלמד פרופסור זיו רייך.

יזמות עסקית: פרופ' זיו רייך

אור בקצה המנהרה- מתאימה לכל החברות כלומר לחברות הסובלות אך לעיתים לפעמים המנהרה ארוכה מדי, קיימות סכנות, בגלל זה החברות צריכות לאמץ חזון שאינו נגזר מהמצב הנוכחי אלה ממגמות התפתחות השוק וכמובן קל לומר וקשה לעשות חייבים להיזהר מחזון מוגזם שידחוף את החברות למשבצת הסבל ויש להתבסס על אסטרטגיה אישית ארוכת זמן הכוללת מחקר מקיף של צורכי השוק ומגמותיו. כמו כן התפתחות זהירה בכל האספקטים ונקיטת משנה זהירות לגבי הזדמנויות מהירות.

פיתוח עסקי – גישה פרנואידית מול גישה אופטימית

מבוא לביטוח: פרופ' זיו רייך

מהו ביטוח ? ביטוח זהו אמצעי לפיזור הסיכון או העברת הסיכון של הפרט. חברת הביטוח מוכנה לקחת סיכונים אלה. מבוטח מעביר למבטח את הסיכון תמורת מחיר. חברות הביטוח השונות לוקחות את הסיכון מהפרט ועבורו גובות דמי תשלום הנקראים בשפת הביטוח "פרמיה".
הביטוח מחולק לביטוחי חובה, שמחייבים אותנו לעשות ולביטוחי רשות, שאנו בוחרים לעשות.
ביטוח אינו הימור כי בניגוד להימור, בביטוח נדרש קיום עקרונות הביטוח.
הגדרה כלכלית חברתית- הביטוח הוא אמצעי לחלק בין הרבים את הנזקים העלולים ליפול למעמסה על היחיד, דהיינו, הביטוח הוא אמצעי ליצירת מאגר שבו משתתפים רבים וממנו מפצים את המעטים שסבלו מנזקים.

"אחד בשביל כולם, כולם בשביל אחד"

מצגת "מבוא ביטוח"

מצגת דו"ח ברנע כללי עריכת תשקיף: פרופ' זיו רייך

ממשלת ישראל מחליטה לבחון שיטה חדשה לדיווח הכספי של הרשויות המקומיות.
מטרתו העיקרית של הדיווח הכספי היא להציג בפני מועצת הרשות, משרדי ההמשלה והציבור את אופן ביצוע התקציב בשנה שאליה מתייחס הדו"ח. הדיווח אמור לשקף את הפעילות הכספית של הרשות ואת מצבה הכספי.
מוקמת ועדה בראשות פרופ'' ברנע אמיר.
הועדה ממליצה לעבור לשיטת דיווח חדשה – השונה במהותה מהקיימת.
ועדת ברנע מקימה ועדת יישום שמגדירה:
עקרונות שיטת הדיווח.
מתוותה את הדרך למעבר בין השיטות.

מצגת דו"ח ברנע כללי עריכת תשקיף

מצגת מהיכן עולם הביטוח התחיל ?: פרופ' זיו רייך

ביטוח הוא אמצעי חוקי וכלכלי המיועד לחלק בין רבים את הנזקים העלולים ליפול למעמסה על היחיד. בהיבט הכלכלי מטרת הביטוח היא לספק הגנה מפני היבטים כספיים של סיכון אי וודאות. ביטוח מאפשר לנהל סיכונים באמצעות גידור. כאשר מתקיים סיכון טהור, כלומר, סיכוי לקרות נזק או לאי קרות נזק שיכול להביא הפסד בלבד, לוקח הצד המבטח את הסיכון על עצמו ובמקרה שהנזק קרה הוא יביא את המבוטח למצב הקרוב ביותר שהיה בו ערב קרות מקרה הביטוח. ההיבט החוקי מסדיר את הדרך בה הביטוח נעשה, ביטוח יכול שיתקיים מכוח חוק או מכוח חוזה. המבטח יכול שתהיה המדינה, חברת ביטוח ממשלתית או חברת ביטוח פרטית. לפי ההסכם מתחייב המבטח לשלם תגמולי ביטוח למוטב בקרות מקרה הביטוח. בהתאם להסכם, משלם המבוטח למבטח פרמיה (דמי ביטוח) במועדים שסוכמו ביניהם, בתשלום אחד או במספר בתשלומים חודשיים או שנתיים קבועים.

מצגת חברת ביטוח

מצגת מהי חברת ביטוח ?: פרופ' זיו רייך

חברת ביטוח ("מבטח") היא חברה המורשה לעסוק במתן ביטוח על פי חוק במדינה בה היא פועלת. בחברות הביטוח יש העוסקות בקשת רחבה של ענפי ביטוח, ויש המצמצמות פעילותן לענף מסוים, כגון ביטוח נזקי טבע. חברות ביטוח בישראל בישראל נדרשת חברת הביטוח לרישיון מטעם הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון (בעבר: המפקח על הביטוח) במשרד האוצר. חברת הביטוח מבטחת את לקוחותיה באמצעות סוכני ביטוח (שאף הם נדרשים לרישיון על פי חוק) או באופן ישיר ללא תיווכם של סוכני הביטוח.

מצגת מהי חברת ביטוח

מצגת חשבונאות: פרופ' זיו רייך, רו"ח

שפה עסקית שבה באים לידי ביטוי במונחים כספיים עסקאות ואירועים המשפיעים על הפעילות של ישות עסקית.
הגדרת החשבונאות כוללת: (א) זיהוי, מדידה והעברה של מידע כספי, לגבי (ב) ישויות כלכליות, ל - (ג) משתמשים המעוניינים במידע.
הבחנה בין חשבונאות פיננסית וחשבונאות ניהולית.

מצגת חשבונאות 01
מצגת חשבונאות 02

מצגת מימון: פרופ' זיו רייך, רו"ח

לפירמה ישנן מטרות המוגדרות ככלכליות ומטרות המוגדרות לא כלכליות. פירמה אשר מטרתה להגדיל את רווחיה ו/או את ערכה הכספי היא פירמה אשר מטרותיה כלכליות. באופן כללי ניתן לומר כי כדי שפירמה תשיג את מטרותיה עליה לבצע פעילויות אשר ישפרו את הרווחיות שלה.

מצגת מימון

מצגת דיני מיסים: פרופ' זיו רייך, רו"ח

היעדים, בתחום המס:
לכסות את תקציב המדינה.
מטרה כלכלית.
יעד חברתי.
יעד חברתי גיאוגרפי.

מצגת דיני מיסים

מצגת חשבונאות ניהולית: פרופ' זיו רייך, רו"ח

חשבונאות ניהולית הוא תחום העוסק באיסוף, עיבוד, ניתוח ודיווח של מידע פיננסי ותפעולי לשימושים פנימיים בארגון.

מצגת חשבונאות ניהולית

מצגת חשבונאות פיננסית: פרופ' זיו רייך, רו"ח

להלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הוא בעצם כמה עולה היום להיפטר מההלוואה, לכן יש להציג את ההלוואה לפי ערך הסילוק שלה

מצגת חשבונאות פיננסית