האתר מכיל חומר לימודי מקיף כולל קבצי תמונות, קבצי טקסטים, גרפיקה, פרזנטציות (להלן "התכנים") המצויים בבעלות פרופ' זיו רייך, רו"ח המוגנים כולם על פי דיני זכויות יוצרים. כל משתמש רשאי לעשות בתכנים שימוש לצרכי לימוד אישיים בלבד. המשתמש מתחייב שלא לפגום ו/או לערוך שינוי בתכנים וכן להימנע מביצוע כל פעולה שיש בה או עלול להיות בה משום פגיעה בערך התכנים או פגיעה בשמו של בעל זכויות היוצרים.

המשתמש מתחייב שלא להעתיק, להפיץ, לשכפל, לפרסם, להשתמש בין במישרין ובין בעקיפין, לבצע אחת מן הפעולות המנויות לעיל בפרט לא יעשה משתמש אחת מהאמור לעיל באמצעות אתר אינטרנט אחר, פרסום אלקטרוני, פרסום דפוס וכדומה, לכל מטרה מסחרית או אחרת.

מטרת החומרים הינה לצורכי לימוד בלבד, ואין להתייחס לחומרים במסגרת של ייעוץ כלשהו, כמו כן אין להתייחס לחומרים כמתן התייחסות או חוות דעת מקצועית של פרופ' זיו רייךבהצלחה
פרופ' זיו רייך, רו"ח
ziv.reich@hotmail.com